Договор за извършване на услуга

На нашем сайте вы можете ознакомиться с «Договор за извършване на услуга» в TCR, LRF, FB2, DJVU, HTML, CHM, DOC, PDF, AZW3, JAR, LIT, isilo, МОВІ, EPUB, TXT, RTF, PRC!

За да се постигне желания резултат, ще трябва да се извърши отново по установения ред с даване на съгласие пред Нотариуса. В понови решения на ВКС се застъпва и друго становище — сделката може да се заздрави с последващо съгласие от съпруга-несобственик. По този начин се осигурява по-голяма правна сигурност. Данъчната служба отразява в оценката на имота наличието или липсата на непогасени данъчни задължения на имота.

Освен това прехвърлителят или учредителят подписва 2 броя декларации по чл. Образецът на декларацията е утвърден от Министърът на финансите и е съгласуван с Министъра на правосъдието.

Ако това удостоврение е невярно, деклараторът носи и наказателна отговорност по чл. В практиката се случва да не се даде развитие на сделки с недвижими имоти, поради наличие на задължения на прехвърлителя. Ако все пак такава сделка се изповяда пред Нотариус, тя може да бъде обявена за недействителна по отношение на държавата или общината, които се явяват кредитори на прехвърлителя.

При замяната се прилагат правилата за продажбата, като всеки от заменителите се смята за Продавач на това, което дава, и за Купувач на това, което получава. За да се допусне замяна е необходимо и двете страни да представят доказателства, че са собственици на заменяните имоти. Двете страни по сделката представят пред Нотариуса обща молба и всички документи, които изисква закона за конкретния случай: Договорът за замяна на недвижими имоти се изповядва пред Нотариус в района по местонахождението на имотите, обект на замяна.

Нотариалният акт за замяна подлежи на вписване. Таксите по сделката се изчисляват на база по-високата данъчна оценка на един от имотите. Ако имотите, които се заменят, се намират в районите на различни съдилища, сделката следва да се впише в службите по вписване на всеки от съответните райони.